Nederland: De vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, van Han van der Horst

1. Het begon met een vuurtje

De jacht vereiste samenwerking, want hun enige wapens waren stukken vuursteen met een scherpe rand. Archeologen hebben daar voorbeelden van gevonden.

Het vleesdieet werd ongetwijfeld aangevuld met knollen en andere eetbare planten die in het bos en op de steppe te vinden waren.

de knoll: tuber, bulb, (potato)

de botresten: skeletal remains

het staat buiten kijf: daarover is geen twijfel mogelijk

Maar het staat buiten kijf dat de mens van tweehonderdvijftigduizend jaar geleden uitstekend opgewassen was tegen de omstandigheden. Wij, met onze computers, hebben de neiging te denken aan een primitieve cultuur, maar het woord primitief is uitermate misleidend. Om te kunnen overleven had de homo erectus een diepgaande kennis nodig van de planten en de dieren die hem tot voedsel dienden. Hij moest weet hebben van de seizoenen en van de momenten waarop bepaalde knollen en vruchten rijp waren. Hij diende de gewoontes van de dieren die hij wilde verschalken, goed te kennen.

de vuursteen: flint

de schommeling: fluctuation,

de aardas: Earth’s axis

dalen: fall, decline

het peil: level

althans: at least

de heuvel: hill, mound, mount

de wal: shore, quay, embankment, wharf

Het grondgebied van het huidige Nederland was dus gedurende zeer lange periodes volstrekt onbewoonbaar voor mensen.

gewoonweg: simply

opletten: aandachtig luisterrijk of kijken (let op: note)

De Neanderthalers : Hun levenswijze verschilde niet essentieel van dat van hun verre voorvaderen. Ze waren jagers en verzamelaars, maar ze waren technologisch verder dan homo erectus.

de plechtigheid: ceremony, solemnity

ongeschikt: unsuitable

ongeschikt voor menselijke bewoning: unsuitable for human habitation

Zo’n zevenduizend jaar geleden drong een heel nieuwe manier van leven door aan de oevers van de delta. Het idee was al duizenden jaren daarvoor ontwikkeld, waarschijnlijk in het Midden-Oosten. Men hoefde voedselplanten niet te zoeken. Men kon ze ook ze zelf verbouwen door de zaden van de gewenste planten te verzamelen en die in de grond te stoppen in plaats van dat aan de natuur over te laten.

de inspanning: effort, exertion

de oogst: harvest; crop

De voornaamste gewassen waren tarwe, erwten en linzen: the main crops were wheat, peas and lentils.

beperkt: limited

Pas rond 4100 voor Christus begon de akkerbouw ook tot het noorden en westen van het huidige Nederland door te dringen.

Jagers en verzamelaars hebben in het algemeen geen begrip van zaken als grondeigendom. Voor hen is de aarde net zoiets als de lucht die we inademen: van niemand en dus van iedereen. Maar boeren leggen een claim op de grond. Daarin is hun rijkdom gelegen. Hun leven is afhankelijk van hun akkers. De landbouwers waren geen zwervers meer, maar vormden vaste dorpsgemeenschappen. In een aantal gevallen was de dorpskom omheind, kennelijk uit vrees voor overvallers.

omheind: fenced in

de veeteelt: cattle breeding

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bandkeramische_cultuur

vervaardigen: to manufacture, produce

Vuursteen werd een schaars en kostbaar goed. Wie rijke lagen vond, zat op een schat.

de ruilhandel: barter

De oogsten waren gegroeid door de invoering van een nieuw werktuig, de ploeg.

het hunebed: dolmen

het karwei: job, task, chore (een gigantisch karwei)

de zwerfkei: boulder

besteden: spend, expend; devote

Al is de functie van hunebedden als grafmonument zonneklaar, het blijven raadselachtige monumenten. Hunebedden bestaan uit gigantische, op elkaar gestapelde zwerfkeien, zodat er een soort kamer ontstaat. Het moet gegeven de stand van de technologie in die tijd een gigantisch karwei zijn geweest om deze zwerfkeien die overal lagen op de gewenste plaats te krijgen. De dorpsgemeenschappen der hunebeddenbouwers moeten dus wel bijzonder goede redenen hebben gehad om zo’n belangrijk deel van hun energie aan een improductief doel te besteden. Het ligt voor de hand dat die van godsdienstige aard waren.

belijden: to practise (a faith etc.)

Tegenwoordig wordt algemeen aangenomen dat deze monumenten de karakteristieken dragen van een soort heilige kalender; ze zijn gebouwd om de kortste en de langste dag van het jaar te kunnen bepalen, het begin van zomer en winter. De hunebeddenbouwers beleden zonder twijfel een godsdienst waarin de hemellichamen, en dan met name de zon, een centrale rol speelden.

vervagen: to fade, fade away

plaats maken voor: to make room for; give way to

de beschaving: civilisation

zich tevredenstellen met: to content oneself with

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klokbekercultuur

het sieraad: jewellery

het voorwerp: object, item, article, implement

proefondervindelijk: experimentally

terloops: casually

vermelden: to mention

het gezag: authority, prestige

de spuigaten: scuppers

het spuitgat: blowhole

gehavend: battered, tattered

bewijzen: prove; demonstrate; render (een dienst bewijzen)

de roes: intoxication; trance

de ruzie: quarrel, fight

de stofzuiger: vacuum cleaner

deftig: bekakt, chic, damesachtig, parmantig, snobistisch, statig, voornaam

afzichtelijk: zeer lelijk

hartkwaal: heart condition

het grut: kleine kinderen

de onnozelaar: idioot, onnozel mens, dwaas: simpleton

de opdracht: assignment; order

het vak: compartiment, diepvriesvak, koelvak, koffer, middenvak, postvak, safeloket, vriesvak

de hechting: suture, stitch

spoedig: binnen korte tijd

de klap: blow, slap, crash

ondanks, ondanks dat: niettegenstaande, spijts, trots: despite

onbehoorlijk: improper, inappropriate

vernauwen: to narrow, constrict

hijsen: to raise, elevate

de wielrenner: cyclist

de stiel: craft, skill

de lat hoog leggen: to set the bar high

het ganzenspel: snakes and ladders

De Kelten waren verreweg het best georganiseerd. Ook op technologisch niveau waren zij verder gevorderd dan de Germanen. Het Keltische gebied was verdeeld in tientallen onafhankelijke stamgebieden met een versterkte, houten hoofdnederzetting. Er was sprake van een duidelijke aristocratie en een uitgewerkte gezagsstructuur. Zo’n Keltisch gebiedje begon kenmerken te krijgen van een echte staat. Rond 100 voor Christus bestonden er al stamstaatjes die hun eigen geld muntten.

maatschappij: gemeenschap, samenleving, wereld

eigengereidheid: eigenwijs: wilfulness

De Germanen stonden bekend om hun eigengereidheid en hun afkeer van gehoorzamen. Mannenethiek was krijgsmansethiek. Niet die van de gedisciplineerde soldaat, maar van de onafhankelijke, woeste vechter die uit is op het vergaren van persoonlijke roem.

de terp: mound

De suprematie van zo’n mannelijke hemelgod wijst altijd op een patriarchale samenleving, waarin de man en vader een allesoverheersende positie inneemt. Dat was bij de Germanen inderdaad het geval. De positie van de vader was zo overheersend, dat hij vrouw en kinderen kon verkopen, dan wel verliezen bij het hazardspel.

Keulen: Köln: Cologne

de constatering: observation, finding

%d bloggers like this: